Servisné programy

UPS CZ, spol. s r. o. ponúka okrem okamžitej predajnej podpory tiež kompletnú paletu servisných služieb pre všetky dodávané produkty a systémy. Nejde len o odstraňovanie už vzniknutých porúch, ale aj o pravidelnú servisnú údržbu – profylaxiu zariadení vrátane testovania stavu batérií, telefónne pohotovostnej služby „Hotline“, diaľkový monitoring v servisnom stredisku firmy, revízie elektrického zariadenia a ďalšie dohodnuté služby, ako sú napríklad analýzy stavu a správania napájacích sietí, poradenská činnosť atď. Tieto jednotlivé služby možno dojednať buď na základe vybraného vopred pripraveného servisného programu alebo možno vytvoriť úplne individuálny skladbu služieb podľa vlastného výběru.Tento ucelený program servisnej podpory zákazníka vytvára predpoklady pre spoľahlivú a ekonomickú prevádzku zálohovacích systémov a otvára možnosť zvyšovania efektivity vlastnú činnosť zákazníka.Na základe dlhoročnej praxe a skúseností svojich pracovníkov zabezpečuje UPS CZ, spol. s r. o. i servis rady ďalších záložných systémov, ktoré boli dodané inými predajcami, zvlášť v prípadoch, keď sa užívatelia týchto zariadení už skôr rozhodli využívať naše služby.

I. POHOTOVOSTNÝ SERVIS

Jedna sa o minimalizáciu doby prerušenia prevádzky inštalovaného zariadenia vplyvom technickej poruchy. Obsahom pohotovostného servisu sú technická pohotovosť a pohotovostná zásahy. Technická pohotovosť spočíva v nepretržitej pripravenosti osôb a technického vybavenia (dielenské, komunikačné mobilné prostriedky a stanovený objem náhradných dielov) k pohotovostnému zásahu s obmedzenou dobou omeškania, závislú na stupni pohotovosti.Pohotovostní zásah sa uskutočňuje v prípade poruchy, ktorá znemožňuje alebo ohrozuje prevádzku zariadení, najneskôr v termíne podľa dohodnutého alebo individuálne vyžiadaného stupňa pohotovosti.

SERVISNÉ ZMLUVY

Štandardná základná záručná doba je 24 mesiacov. Pri podpise servisnej zmluvy v servisnom stredisku UPS CZ (viď. Všeobecné dodacie podmienky) je možné predĺžiť záruku na dlhšie obdobie. Počas tejto doby budú bezplatne vymenené a opravené všetky závady nespôsobené kupujúcim. Na základe servisnej zmluvy zaisťuje UPS CZ, spol. s r. o. profylaktické kontroly a údržbu zariadení. UPS CZ disponuje servisnými pracovníkmi so stredoškolským alebo vysokoškolským vzdelaním, ktorí sú preškolení u jednotlivých výrobcov, sú vybavené všetku technickou dokumentáciou, zúčastňujú sa pravidelného výcviku, dostávajú všetky vykonané zmeny novinky od jednotlivých výrobcov.

V prípade záujmu je možné vykonať zaškolenie pracovníkov užívateľa pre základnú údržbu zariadení a dodať všeobecné, prevádzkové a servisné postupy.

II. PRAVIDELNÁ SERVISNÁ ÚDRŽBA

UPS CZ, spol. s r. o. zabezpečuje servisné služby s cieľom udržať trvalú prevádzkyschopnosť zariadenia a minimalizovať pravdepodobnosť vzniku závady, ktorá by vyradila celé zariadenie z prevádzky. Jeho obsahom sú periodicky vykonávané práce niekoľkých plánovaných úrovní. Frekvencia pravidelných servisných údržieb sa plánuje, vykonáva sa podľa typu zariadenia a s ohľadom na intenzitu prevádzky.

Pravidelná servisná údržba MTG

mesačný * polročné prehliadka ročná prehliadka ošetrenie po dvojročnej prevádzke

  • mesačné prehliadky sú vykonávané len na žiadosť zákazníka Jednotlivé druhy profylaktických prehliadok a ošetrenie sa vykonávajú na základe technologického predpisu, vychádza z odporúčaní výrobcu a odráža prevádzkové potreby zariadenia.

Práce sú vykonávané podľa časového plánu používateľa alebo plánu UPS CZ v úzkej súčinnosti oboch partnerov. V prípade zvýšenej intenzity prevádzke sú profylaktické práce vykonávané na základe skutočne odpracovaného času tzv. Motohodín (Mh).

Pravidelná servisná údržba UPS

mesačný * polročné * ročné dvojročná

  • mesačný až polročný prehliadky a údržba sa dohadujú len na základe požiadavky zákazníka.Vzhledem k vyrovnanej intenzite premávky je odporúčaný servis s ročnou periódou.

Preventívna prehliadka

Tento typ služby nájde uplatnenie najmä u zariadení typu UPS. Štandardná preventívna údržba pozostáva z preventívne prehliadky a následnej údržby. Pri tom sú všetky chybné alebo degradované časti nahradené bez omeškania novými. Samostatná preventívna prehliadka dovolí pre zákazníka určiť náklady za následnú údržbu, ktorá je potom prevedená na základe objednávky v neskoršom termíne. Ďalej je tejto služby možno využiť ako vstupné úkon pri prevzatí servisnej činnosti.

III. OSTATNÉ SLUŽBY

Telefónna pohotovostná služba „Hotline“

Umožňuje zákazníkovi bezprostredne čerpať asistenčnej služby nášho odborného personálu a odvracať tak skutočné alebo aj domnelé poruchy v systémoch nerušeného napájanie a vysvetľovať prípadné nejasnosti plynúce z prevádzky týchto zariadení.

Diaľkový monitoring v servisnom stredisku firmy

Na základe technických prostriedkov umožní nepretržitú možnosť prenosu informácií zo sledovaného objektu (UPS, MTG, Energocentrum, Kogeneračná jednotka) do servisného strediska UPS CZ, spol. s r. o. po 365 dní v roku v ktorúkoľvek dobu. Slúži ako systém včasného varovania (Pre-Warning Systém) pred možnými prevádzkovými problémami, mapuje priebeh udalostí, umožňuje interaktívne dostupnosť podrobných parametrov sledovaného systému nerušené dodávky elektrickej energie, dovoľuje skrátiť servisné odozvu na minimum a poskytuje maximálnu ochranu záujmov klienta. Nezanedbateľnou vlastnosťou je aj rozsiahla, časom získaná databázy informácií o správaní konkrétneho sledovaného objektu, umožňujúci analyzovať pravdepodobnosť potenciálnych problémov a navrhovať najefektívnejší cestu k ich včasnému vyriešeniu.

Ďalšie špeciálne dohodnuté služby sú poskytované na základe konkrétnych potrieb zákazníka.