Energocentrá

Komplexné riešenie
pre náročných a kriticky dôležité aplikácie

Neprerušená dodávka energie dlhodobá dodávka energie. Energocentra sú zariadenia, ktoré združujú motogenerátor a UPS. Využívajú výhody neprerušené dodávky energie (UPS) a dlhodobé dodávky energie (motorgenerátor, ďalej MTG). Energocentra sú určené pre zálohovanie mimoriadne náročných a kriticky dôležitých aplikácií, kde je nevyhnutné eliminovať dlhodobý výpadok elektrickej energie.

SPOLUPRÁCA MTG S UPS

Pri stanovení ekvivalentného výkonu UPS vzhľadom k MTG je nutné vziať do úvahy správanie vstupnej časti UPS vzhľadom k zdroju, jej reálnu účinnosť v prevádzke a požadovanú preťažiteľnosť. Z fyzikálnych zákonov vyplýva, že pomer ekvivalentný výkon UPS ku menovitému výkonu UPS 1: 1 nie je možné pre reálnu záťaž dosiahnuť. Ak sú uvádzané pomery 1: 1 pre UPS topológie VI, potom vychádza zo stavu, kedy UPS nepracuje v záložnom režime. Skutočný rozsah tohto pomeru je výrazne závislý na skreslenie THDI. Nutné predimenzovanie výkonu motorgenerátora sa pohybuje od 1,3 násobku výkonu špičkové UPS topológie VFI sa skreslením THDI do 5% a do 1,8 násobku pre UPS so skreslením väčším až po trojnásobok pre UPS so skreslením vstupného prúdu okolo 27% .Činitel harmonického skreslenia vstupného prúdu (THDI) je dôležitý zvlášť pre systém UPS – motorgenerátor. Závisí na konfigurácii vstupe UPS a čiastočne aj na napätie akumulátorov. Vysoké THDI zvyšuje spätný vplyv UPS na napájaciu sieť, čím sa zvyšuje obsah vyšších harmonických v napájacom napätí. U bežných UPS je THDI cca 27%, pozri vyššie v texte. Pre zníženie THDI sa môžu inštalovať špeciálny 12-tipulzní usmerňovače, ktoré znižujú THDI pod 10%. UPS s Delta konverziou majú THDI cca 8 – 13%, čo sa veľmi silno zhoršuje pri nižších záťažiach. Špeciálne riešené UPS majú potom skreslenia pod 5%. Pre systém UPS – motorgenerátor je hodnota THDI veľmi dôležitá, ak výkon motorgenerátora nie je aspoň dvakrát vyššia ako výkon UPS. V týchto prípadoch je potrebné použiť niektoré z uvedených špeciálnych riešení s nízkou hodnotou THDI. Ďalším parametrom ovplyvňujúcim voľbu systému energocentra je vstupný Power Factor. Obvyklá hodnota pre veľké systémy je cca 0,8 a možno dosiahnuť až hodnotu 1. Pre nižšie hodnoty Power Factoru je nevyhnutný zvýšený výkon generátora.