Výber motogenerátora

Motogenerátor (MTG) všeobecne slúži ako náhradný zdroj elektrickej energie pre najrôznejšie zákaznícke potreby. Topológia náhradného zdroja (vrátane rozvodov, istenia, riadiacich a meracích jednotiek, ochrán a ostatných komponentov) je závislá na účele a funkcii, ktorej má celé toto zariadenie slúžiť.

URČENIE SPRÁVNEHO VÝKONU MTG

Správny výkon sústavy je určovaný viacerými faktormi. Najdô¬ležitejšia informácia je veľkosť, charakter a správanie napájanej záťaže. Zmiešaná záťaž sa obvykle skladá zo spotreby prevažne činného charakteru (žiarovkové osvetlenie), induktívnych spotrebičov (motory výťahov, čerpadiel, ventilátorov) a v neposlednom rade bývajú na strane MTG záťaží aj UPS. Pre stanovenie menovitého výkonu nestačí poznať iba inštalovaný tabuľkový výkon spotrebičov a koeficient súdobosti, ale aj rozbehové prúdy a účinníky aspoň najvýznamnejších spotrebičov. Podstatný je i činiteľ harmonického skreslenia vstupného prúdu THDI a tiež vlastnosť sústavy (napr. faktor „load acceptance“), ktorý určuje toleranciu náhradného zdroja voči skokovo pripojenej záťaži. Pamätať je nutné tiež na symetriu zaťaženia. Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že pre každý komplikovanejší napájaný systém je nutné pre určení správneho výkonu MTG vychádzať z projektu, alebo požiadať o projekt špecializovanú spoločnosť.

SPOLUPRÁCA MTG S UPS

Pri stanovení ekvivalentného výkonu UPS vzhľadom k MTG je nutné vziať do úvahy správanie vstupnej časti UPS vzhľadom ku zdroju a jej reálnu účinnosť v prevádzke. Nemalo by sa zabudnúť ani na požadované preťaženie. Z fyzikálnych zákonov vyplýva, že pomrr 1:1 (ekvivalentný výkon UPS ku menovitému výkonu UPS) nie je možné pre reálnu záťaž dosiahnuť. Niekedy uvádzané pomery 1:1 pre UPS topológie VI vychádza zo stavu, kedy UPS nepracuje v záložnom režime. Skutočný rozsah tohto pomeru je výrazne závislý na skreslení THDI. Nutné predimenzovanie výkonu motogenerátora sa pohybuje od 1.3 násobku výkonu špičkovej UPS topológie VFI so skreslením THDI do 5% a do 1.8 násobku pre UPS so skreslením väčším až po trojnásobok pre UPS so skreslením vstupného prúdu okolo 27 %.

TYPY POUŽITIA – FUNKČNÉ MÓDY

Single mode – prevádzka jedného zdroja
Ostrovná prevádzka

V miestach mimo dosah verejnej distribučnej siete, slúži MTG ako jediný zdroj elektrickej energie. Riadiaci systém zaisťuje predovšetkým dohľad nad všetkými technologickými parametrami sústavy. Náhradný zdroj obvykle pracuje v manuálnej prevádzke.

Záskok
Záskok s dvojitým prerušením

Použije sa všade tam, kde technologická potreba vyžaduje náhradu elektrickej energie z verejnej siete záskokovým zdrojom pri jej zlyhaní. Vedľa technologických parametrov vlastného MTG monitoruje riadiaci systém aj parametre distribučnej siete. Náhradný zdroj obvykle pracuje v automatickom režime. Po výpadku štandardného zdroja, na základe nastavených parametrov automatika rozhodne o chovaní a štarte sústavy. Po cca 15s preberá MTG spotrebu chránenej technológie. Toto riešenie je charakteristické dvoma prerušeniami v dodávke elektrickej energie. Prvý krát v okamihu kedy dôjde ku zlyhaniu hlavného zdroja a druhý krát pri návrate siete. Prvý výpadok je spôsobený nečakanou poruchou a možno ho očakávať kedykoľvek. Doba prerušenia je daná nastaviteľnou dobou rozhodovania o štarte sústavy, štartom a prípravou na prevzatie záťaže. Druhý výpadok nastáva po návrate siete. Doba prerušenia je potom daná nastaviteľnou dobou rozhodovania o odstavení sústavy a časom nutným na predanie záťaže späť sieti. Prepnutie z MTG na sieť nie je možné vykonať bez istého predĺženia, pri ktorom sú súčasne odpojené stýkač siete aj stýkač MTG. Toto riešenie nepočíta so spätnou synchronizáciou náhradného zdroja.

Krátkodobý chod so sieťou

Situácia zodpovedá vyššie popísanému stavu s tým rozdielom, že po návrate verejnej siete dochádza ku synchronizácii generátora. Oba zdroje sú tak vo fáze a pri zaistení limitácie spätnej dodávky do verejného zdroja, sú obe siete krátkodobo prepojené. Výpadok tak nastáva iba v okamihu náhleho sieťového výpadku. Riadiaca elektronika zaisťuje tiež synchronizáciu so sieťou a reguláciu výkonu generátora tak, aby bola spätná dodávka limitovaná a prevzatie záťaže z MTG na sieť bolo mäkké. V prípade testovacej prevádzky za prítomnosti siete, generátor záťaž prevezme a sieti opäť predá bez porúch alebo prerušení.

Paralelný chod so sieťou

Paralelný chod so sieťou je umožnený vyššie popísaným spôsobom, riadiaci systém potom zaisťuje riadený export/import energie do sústavy chránenej náhradným zdrojom. Výhoda tohto riešenia spočíva v možnosti pripojiť MTG paralelne k sieti pred očakávaným (plánovaným) výpadkom siete a dosiahnuť tak úplne nerušený technologický proces. Ekonomicky zvlášť výhodnou vlastnosťou tohto riešenia je využitie sústavy pre preklenutie energetických špičiek nad zjednaný energetický diagram.

Multi mode – prevádzka dvoch a viac paralelných zdrojov

Paralelný chod zdrojov je vhodný pre prípady, kedy je vyžadovaná väčšia spoľahlivosť (redundancia zdrojov), celkovo väčší pohotovostný výkon náhradného zdroje alebo premenlivá, technologicky podmienená výkonová potreba (nie je nutné vždy prevádzkovať jeden veľmi výkonný ale nezaťažený zdroj). Paralelné systémy možno prevádzkovať prakticky v rovnakých funkčných módoch ako samostatné MTG, od ostrovnej prevádzky po paralelný chod sústavy so sieťou. Riadiaci systém plní ešte funkciu výkonového managementu a sleduje rovnomerný priebeh jednotlivých strojov. Výkonový management zaistí, aby bolo vždy v chode len nutné množstvo sústav nutných pre bezproblémový chod tohto energocentra. Sústavy sú tak pripojované/od¬pájané podľa okamžitých a predpokladaných potrieb kritickej záťaže, čo prispieva ku stabilite celého napájacieho systému a zároveň dokáže držať prevádzkové náklady v predpokladaných ekonomických medziach. Naše riešenie umožňuje ponúkať a paralelné systémy, pri ktorých je množstvo spolupracujúcich jednotiek limitované 32 kusmi a ani menovité výkony jednotlivých sústav nemusia byť zhodné. Paralelizáciu možno vykonávať dodatočne, a to aj na sústavách nami nedodaných.

+421 918 306 102