Servisné programy

UPS CZ, spol. s r. o. ponúka okrem okamžitej predajnej podpory tiež kompletnú paletu servisných služieb pre všetky dodávané produkty a systémy. Nejde len o odstraňovanie už vzniknutých porúch, ale i o pravidelnou servisnú údržbu – profylaxia zariadenia vrátane testovania stavu batérií, telefónnej pohotovostnej služby „Hotline“, diaľkový monitoring v servisnom stredisku firmy, revízia elektrického zariadenia a ďalšie zjednané služby, ako sú napríklad analýzy stavu a chovanie napájacích sietí, poradenská činnosť atd. Tieto jednotlivé služby je možné zjednať buď na základe vybraného vopred pripraveného servisného programu alebo je možné vytvoriť celkom individuálnu skladbu služieb podľa vlastného výberu. Tento ucelený program servisní podpory zákazníka vytvára predpoklady pre spoľahlivú a ekonomickú prevádzku zálohovacích systémov a otvára možnosť zvyšovania efektivity vlastnej činnosti zákazníka. Na základe dlhoročnej praxe a skúseností svojich pracovníkov zaisťuje UPS SK s r. o. aj servis množstva ďalších záložných systémov, ktoré boli dodané inými predajcami, zvlášť v prípadoch, kedy sa užívatelia týchto zariadení už skôr rozhodli využívať naše služby.

I. POHOTOVOSTNÝ SERVIS

Ide o minimalizáciu doby prerušenia prevádzky inštalovaného zariadenia vplyvom technickej poruchy. Obsahom pohotovostného servisu sú technická pohotovosť a pohotovostné zásahy. Technická pohotovosť spočíva v nepretržitej pripravenosti osôb a technického vybavenia (dielenské, komunikačné mobilné prostriedky a stanovený objem náhradných dielov) k pohotovostnému zásahu s obmedzenou dobou predĺženia, závislou na stupni pohotovosti. Po-hotovostný zásah sa uskutočňuje v prípade poruchy, ktorá znemožňuje alebo ohrozuje prevádzku zariadenia, najneskôr v termíne podľa zjednaného alebo individuálne vyžiadaného stupňa pohotovosti.

SERVISNÉ ZMLUVY

Štandardná základná záručná doba je 24 mesiacov. Pri podpise servisnej zmluvy v servisnom stredisku UPS SK (viď. Všeobecné dodacie podmienky) je možné predĺžiť záruku na dlhšie obdobie. Počas tejto doby budú bezplatne vymenené a opravené všetky poruchy nespôsobené kupujúcim. Na základe servisnej zmluvy zaisťuje UPS SK s r. o. profylaktické kontroly a údržbu zariadenia. UPS SK disponuje servisnými pracovníkmi so stredoškolským nebo vysokoškolským vzdelaním, ktorí sú preškolení u jednotlivých výrobcov, sú vybavení celkovou technickou dokumentáciou, zúčastňujú sa pravidelných školení, dostávajú všetky novinky a prevedených zmenách od jednotlivých výrobcov.

V prípade záujmu je možné vykonať zaškolenie užívateľa pracovníkmi pre základnú údržbu zariadenia a dodať všeobecné, prevádzkové a servisné postupy.

II. PRAVIDELNÁ SERVISNÁ ÚDRŽBA

UPS SK s r. o. zaisťuje servisné služby s cieľom udržať trvalú prevádzkyschopnosť zariadenia a minimalizovať pravdepodobnosť vzniku poruchy, ktorá by vyradila celé zariadenie z prevádzky. Jeho obsahom sú periodicky vykonávané práce niekoľkých plánovaných úrovní. Početnosť pravidelných servisných údržieb sa plánuje, vykonáva sa podľa typu zariadenia a s ohľadom na intenzitu prevádzky.

Pravidelná servisná údržba MTG

*mesačné prehliadky sú vykonávané iba na žiadosť zákazníka.

Jednotlivé druhy profylaktických prehliadok a ošetrení sa vykonávajú na základe technologického predpisu, vychádzajú z odporúčania výrobcu a odráža prevádzkové potreby zariadenia.

Práce sú vykonávané podľa časového plánu užívateľa alebo plánu UPS SK v úzkej súčinnosti oboch partnerov. V prípade zvýšenej intenzity prevádzky sú profylaktické práce vykonávané na základe skutočne odpracovanej doby tzv. motohodín (Mh).

Pravidelná servisná údržba UPS

*mesačné až polročné prehliadky a údržba sú zjednávané iba na základe požiadaviek zákazníka. Vzhľadom k vyrovnanej intenzite prevádzky je odporúčaný servis s ročnou periódou.

Preventívna prehliadka

Tento typ služby nájde uplatnenie zvlášť pri zariadeniach typu UPS. Štandardná preventívna údržba pozostáva z preventívnej prehliadky a následnej údržby. Pri tom sú všetky chybné nebo degradované časti nahradené novými. Samostatná preventívna prehliadka dovolí pre zákazníka stanoviť náklady za následnú údržbu, ktorá je potom vykonaná na základe objednávky v neskoršom termíne. Ďalej je túto službu možné využiť ako vstupný úkon pri prevzatí servisnej činnosti.

III. OSTATNÉ SLUŽBY

Telefónna pohotovostná služba „Hotline“

Umožňuje zákazníkovi bezprostredne čerpať asistenčné služby nášho odborného personálu a odvrátiť tak skutočné alebo aj domnelé poruchy v systémoch nerušeného napájania a vysvetľovať prípadné nejasnosti plynúce z prevádzky týchto zariadení.

Diaľkový monitoring v servisnom stredisku firmy

Na základe technických prostriedkov umožní nepretržitú možnosť prenosu informácií zo sledovaného objektu (UPS, MTG, Energocentrum, Kogeneračná jednotka) do servisného strediska UPS SK s r. o. 365 dní v roku v ktorúkoľvek dobu. Slúži ako systém včasného varovania (Pre-Warning System) pred možnými prevádzkovými problémami, mapuje priebeh udalostí, umožňuje interaktívnu dostupnosť podrobných parametrov sledovaného systému nerušenej dodávky elektrickej energie, dovoľuje skrátiť servisnú odozvu na minimum a poskytuje maximálnu ochranu záujmov klienta. Nezanedbateľnou vlastnosťou je aj rozsiahla, časom získaná databáza informácií o chovaní konkrétneho sledovaného objektu, umožňujúca analyzovať pravdepodobnosť potenciálnych problémov a navrhovať najefektívnejšiu cestu k ich včasnému vyriešeniu.

Ďalšie špeciálne zjednávané služby sú poskytované na základe konkrétnych potrieb zákazníka.

+421 918 306 102