Reklamačný poriadok

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIA POJMOV

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebné zbožie (ďalej len „Zbožie“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva Kupujúceho zo zodpovednosti za poruchy (ďalej len „Reklamácie“). „Predávajúci“ je firma UPS SK s.r.o., Sládkovičova 82, 976 81 Podbrezová, e-mail : info@ups-sk.com IČ: 46671421, DIČ: CZ46671421, , http://www.ups-sk.sk. „Kupujúci“ je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Zbožia.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Ak vykazuje Zbožie zjavné poruchy, t.j. hlavne pokiaľ je Zbožie Kupujúcemu predané v porušenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Zbožie neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúcim či na vrátenie kúpnej ceny. Voľbu prevedie Kupujúci. V prípade, že sa po prevzatí Zbožia Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe poruchy Zbožia, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, činí teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, kedy je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú si povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

VYBAVENIE REKLAMÁCIE

Reklamácie sa uplatňujú v sídle Predávajúceho. V prípade, že Kupujúci využije svoje právo vyžadovať odstránenie porúch Zbožia opravou a v záručnom listu, je pre účely záručných opráv Zbožia určený podnikateľ odlišný od Predávajúceho, ktorého sídlo či miesto podnikania je na rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu u podnikateľa uvedeného v záručnom liste. Ďalej je Kupujúci oprávnený vyžadovať záručnú opravu v autorizovaných servisných strediskách, ktorých zoznam je priložený k dokumentácii ku Zbožiu a je bežne prístupný na serveri www.ups-sk.sk . Prípadne ho poskytne Predávajúci pri požiadavke Kupujúceho. Reklamácia vrátane odstránenia poruchy musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstraniteľnú poruchu. Za situácie, kedy je potrebné Zbožie zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, si Kupujúci vo vlastnom záujme vedie tak, aby bolo Zbožie zabalené do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého zbožia a označí zásielku príslušnými symbolmi. Zákonná záruka sa nevzťahuje na opotrebenie Zbožia spôsobené jeho obvyklým používaním a nevzťahuje sa na poruchy, pre ktoré bola zjednaná nižšia cena. Na poruchy spôsobené takým použitím alebo takou inštaláciou, ktoré sú v rozpore s návodom na použitie alebo s podmienkami nakladania so Zbožím uvedenými v konkrétnom záručnom liste alebo so všeobecnými zásadami, na poruchy vzniknuté nedodržaním pokynov pre údržbu, prevádzku alebo obsluhu Zbožia, na poruchy vzniknuté nesprávnou prepravou alebo nesprávnym skladovaním, neodborným alebo neprimeraným zachádzaním, prevádzkou za iných než výrobcom či predávajúcim stanovených podmienok, resp. za neobvyklých podmienok, na poruchy vzniknuté fyzickým poškodením, neodvratnou udalosťou (oheň, voda apod.), poveternostnými vplyvmi, poškodením bleskom nebo elektrostatickým výbojom, nadmerným mechanickým opotrebením, na poruchy vzniknuté použitím nesprávneho alebo chybného programového vybavenia, použitím iného než výrobcom výslovne doporučeného spotrebného materiálu (napr. iné než originálne batérie do mobilného telefónu). Záruka sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté užívateľom zanesenými vírusmi, inštaláciou softwaru nedodaného predávajúcim, neodbornou inštaláciou softwaru alebo prídavných zariadení. Predmetom záručného plnenia nie je takisto bežná údržba, čistenie a podobné úkony predpísané výrobcom v návode na obsluhu. Zákonná záruka zaniká v prípade porušenia ochranných pečatí (plomb) umiestnených na Zboží výrobcom či Predávajúcim. Zá­konná záruka zaniká u zbožia, u ktorého je stanovená v návode na používanie odborná inštalácia a tá nebola vykonaná našou firmou, prípadne firmou, ktorá má s nami uzavretú servisnú zmluvu. Inštalácia (kto, kedy) musí byť zaznamenaná do záručného listu, alebo protokolu o servisnom zapojení, prípadne do servisnej knihy. Predávajúci v žiadnom prípade nepreberá zodpovednosť za dáta ponechané v pamäti výrobku alebo na médiách, počas servisného zásahu. Ani nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré nastanú kupujúcemu následkom poruchy. Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u Kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovenú protokol o zistených poruchách a forme ich odstránenia. Bez takéhoto protokolu nie je návšteva servisného technika bratá do úvahy. Servisné stredisko po riadnom vybavení Reklamácie vyzve Kupujúceho ku prevzatiu opraveného Zbožia. Pokiaľ bola Reklamácia neoprávnená (porucha vznikla nesprávnym použitím alebo chybnou manipuláciou apod.), je Predávajúci oprávnený požadovať od Kupujúceho pred vydaním Zbožia úhradu vzniknutých nákladov na prepravu a náklady testovania podľa aktuálneho platného cenníka servisného strediska, ktoré vykonáva záručné opravy daného Zbožia. Do záručnej doby sa nepočíta doba od uplatnenia oprávnenej reklamácie až do doby, kedy kupujúci po skončení opravy Zbožie prevzal; ak si ho neprevezme, potom do doby, kedy bol povinný podľa reklamačného protokolu po skončení opravy Zbožie vyzdvihnúť.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

V prípade akejkoľvek Reklamácie Kupujúci Predávajúceho informuje o uplatnení Reklamácie a dohodne s ním najvhodnejšiu formu reklamačnej procedúry. Predávajúci s prihliadnutím k povahe reklamácie ponúkne Kupujúcemu, aby ho navštívil servisný technik a opravu porúch Zbožia vykonal na mieste prípadnej inštalácie, t.j. u Kupujúceho alebo odporučí Zbožie dopraviť do servisného strediska. Tento reklamačný poriadok naberá účinnosť 10. októbra 2006. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

POSTUP REKLAMÁCIE

Nezrovnalosti v dodanom zboží je nutné ihneď a bez odkladu oznámiť na reklamačné oddelenie na linke +420220980544 alebo emailom servis@ups-cz.cz . Vybavenie reklamácie UPS: Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte nasledujúci chronologický postup: Vyplňte a vytlačte reklamačný protokol (protokol – formát doc, protokol – formát txt) alebo ho vypíšte ručne. Balenie, ktoré zašlete na reklamáciu musí obsahovať – reklamované zbožie (zbožie, batérie, kryty), originálny záručný list, kópiu daňového dokladu a vyplnený reklamační protokol (v prípade problémov s príslušenstvom dodávaným so zbožím je nutné pribaliť aj toto príslušenstvo). Zbožie odošlete alebo dodajte k predajcovi , alebo priamo na adresu spoločnosti. Teraz už stačí vyčkať na opravenie (výmenu) zbožia a doručenie prepravnou službou späť k Vám na adresu
Vzor reklamačného protokolu

+421 918 306 102