Energo centrá

KOMPLEXNÉ RIEŠENIE PRE NÁROČNÉ A KRITICKY DÔLEŽITÉ APLIKÁCIE

ENERGOCENTRÁ sú zariadenia, ktoré združujú motogenerátor a UPS. Využívajú výhody neprerušenej dodávky energie (UPS) a dlhodobej dodávky energie (motogenerátor, ďalej MTG). Energocentrá sú určené pre zálohovanie mimoriadne náročných a kriticky dôležitých aplikácií, kde je nevyhnutné eliminovať dlhodobý výpadok elektrickej energie.

SPOLUPRÁCA MTG S UPS

Pri stanovení ekvivalentného výkonu UPS vzhľadom k MTG je nutné vziať do úvahy chovanie vstupnej časti UPS vzhľadom ku zdroju, jej reálnu účinnosť v prevádzke a požadované preťaženie.

Z fyzikálnych zákonov vyplýva, že pomer ekvivalentný výkon UPS k menovitému výkonu UPS 1:1 nie je možné pre reálnu záťaž dosiahnuť. Ak sú uvádzané pomery 1:1 pre UPS topológie VI, potom vychádza zo stavu, kedy UPS nepracuje v záložnom režime. Skutočný rozsah tohto pomeru je výrazne závislý na skreslení THDI. Nutné predimenzovanie výkonu motogenerátora sa pohybuje od 1,3 násobku výkonu špičkovej UPS topológie VFI so skreslením THDI do 5 % a do 1,8 násobku pre UPS so skreslením väčším až po trojnásobok pre UPS so skreslením vstupného prúdu okolo 27 %. Činiteľ harmonického skreslenia vstupného prúdu (THDI) je dôležitý zvlášť pre systém UPS – motogenerátor. Závisí na konfigurácii vstupu UPS a čiastočne aj na napätí akumulátorov. Vysoké THDI zvyšuje spätný vplyv UPS na napájaciu sieť, čím sa zvyšuje obsah vyšších harmonických v napájacom napätí. U bežných UPS je THDI cca 27 %, viď vyššie v texte. Pre zníženie THDI sa môžu inštalovať špeciálne 12-pulzné usmerňovače, ktoré znižujú THDI pod 10 %. UPS s Delta konverziou majú THDI cca 8 – 13 %, čo sa veľmi silne zhoršuje pri nižších záťažiach. Špeciálne riešené UPS majú potom skreslenie pod 5 %. Pre systém UPS – motogenerátor je hodnota THDI veľmi dôležitá, pokiaľ výkon motogenerátora nie je aspoň dvakrát vyšší než výkon UPS. V týchto prípadoch je potrebné použiť niektoré z uvedených špeciálnych riešení s nízkou hodnotou THDI. Ďalším parametrom ovplyvňujúcim voľbu systému energocentra je vstupný Power Factor. Obvyklá hodnota pre veľké systémy je cca 0,8 a je možné dosiahnuť až hodnotu 1. Pre nižšie hodnoty Power Factoru je nutný zvýšený výkon generátora.

+421 918 306 102