Čo je UPS?

Záložné zdroje UPS, z anglickej skratky Uninterruptible Power Supply (zdroje nepretržitého napájania), sú zariadenia, ktorých funkciou je spravidla krátkodobá (minúty až hodiny) dodávka energie v prípade nestability vstupného napätia či pri úplnom výpadku siete. Úlohou UPS je chrániť dáta a citlivé zariadenia pred poškodením vplyvom nepredvídaných udalostí na sieti ako sú šumy, rázy, napäťové špičky, poklesy napätia alebo úplné výpadky. Ak dôjde k výpadku elektrickej energie, záložný zdroj dodáva spotrebiču energiu zo svojich akumulátorov. Vzhľa¬dom na cenu elektronických zariadení a prenášaných dát sú UPS nutným vybavením všetkých informačných systémov.

Záložné zdroje však pracujú tiež na miestach, kde výpadok elektrickej energie môže znamenať ohrozenie zdravia a života alebo značné materiálne straty. Takými oblasťami sú napr. zdravotníctvo, doprava, ozbrojené zbory, zabezpečovacia technika.

Princíp činnosti

Záložné zdroje nepretržitého napájania môžeme rozdeliť do skupín podľa technológie, ktorú využívajú.

UPS KATEGÓRIA VFD

UPS KATEGÓRIA VI

UPS KATEGÓRIA VFI

+421 918 306 102